Computer Forensics (pol. Informatyka Śledcza) to proces polegający na dostarczaniu elektronicznych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć. Efektem działań specjalistów Computer Forensics są dane elektroniczne przygotowane w sposób spełniający kryteria dowodowe.

czytaj więcej o firmie

Regulamin

REGULAMIN

Zamawiający zleca, a BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych zobowiązuje się do jak najszybszego przekazania otrzymanych dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych do odpowiednich ekspertów i firm partnerskich w celu przeprowadzenia analizy materiału badawczego dostarczonego przez Zamawiającego celem przeprowadzenia zleconych za naszym pośrednictwem badań kryminalistycznych na zasadach określonych w załączniku nr 1 (oświadczenie) oraz załączniku nr 2 (pełny tekst umowy), stanowiących integralną część zawartej umowy.

Forma płatności:

Zamawiający dokona płatności za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego lub wpłaty pocztowej na konto bankowe podane w dziale kontakt serwisu informatyka-sledcza.pl

Kwota rachunku zostanie uregulowana na konto BIO GEN najpóźniej w momencie wysłania materiału badawczego do analizy.

Kserokopia dowodu wpłaty, podpisana umowa oraz oświadczenie zostaną dołączone do przesyłki wraz z przesyłanym materiałem do analizy. Załączenie wszystkich tych dokumentów podpisanych przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym dojścia umowy do skutku.

Zamawiający niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy oraz oświadczeniem, rozumie ich treść i uznaje je za integralną część niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do rzetelnego lub terminowego jej wykonania przez BIO GEN. O każdorazowym zakresie takiego współdziałania samodzielnie rozstrzyga BIO GEN.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż podczas pobrania lub uzyskania w inny sposób materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych nie zostały naruszone żadne prawa osobiste osób których badanie dotyczy, a wszystkie próbki zostały pobrane za zgodą badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).

Z chwilą wysłania próbek celem przeprowadzenia analizy, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania próbek i materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania ekspertyzy jeżeli ekspertyza wymaga dodatkowych konsultacji lub wykonania dodatkowych badań.

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej przedmiotem Umowy zanim upłynie termin 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

BIO GEN może odstąpić od umowy, jeżeli umowa nie może być rzetelnie lub terminowo wykonana wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wykonuje obowiązku współdziałania. W takim przypadku BIO GEN – zanim odstąpi od umowy - może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do działania zgodnego z umową lub prawem.

UWAGA:

  • Podane podczas wyceny ceny są cenami brutto.
  • Podane ceny dotyczą jednej ekspertyzy.
  • W przypadku ekspertyz kryminalistycznych nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy.
  • Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości fakt, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.
  • Klient zlecający ekspertyzy kryminalistyczne wnosi opłaty za podjęte czynności badawcze bez względu na ich rezultat.

W razie niestawienia się Klienta na wyznaczony/e termin/y celem pobrania próbek lub wykonania innych czynności niezbędnych dla sporządzenia ekspertyzy z udziałem Klienta, i braku powiadomienia BIO GEN w godzinach pracy BIO GEN o niestawiennictwie co najmniej na 1 dzień roboczy przed danym terminem, wpłacone przez Klienta kwoty tytułem zawarcia i wykonania niniejszej umowy (zaliczki, przedpłaty, opłaty etc.) stanowią pokrycie poniesionych przez BIO GEN kosztów i nie podlegają zwrotowi. Klient w takiej sytuacji zobowiązany jest – na żądanie BIO GEN - ponownie uiścić przedmiotowe kwoty celem sporządzenia ekspertyzy. Brak ponownej zapłaty uprawnia BIO GEN do odstąpienia od umowy, przy czym w razie wykonania prawa odstąpienia BIO GEN uprawniony jest do zatrzymania wszystkich otrzymanych od Klienta kwot jako rekompensaty poniesionych kosztów.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wyniku ekspertyzy. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki w pełni akceptuje fakt że sprawozdania z ekspertyzy wstępnej i konsultacji są podpisywane przez pracownika biura i podbijane ogólnymi pieczęciami biura. Tylko i wyłącznie opinie i ekspertyzy końcowe są podpisywane z imienia i nazwiska przez ekspertów je wykonujących.

Zamawiający oświadcza, że na mocy niniejszej Umowy zamawia wykonanie usługi z zakresu ekspertyz kryminalistycznych, do której nie stosuje się przepisów art. 627-646 Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło.

Z chwilą wysłania materiału badawczego do ekspertyzy, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).

Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki ma świadomość, że ekspertyza ta ma charakter prywatny i nie wiąże organów władzy sądowniczej oraz organów administracji państwowej, w tym organów ścigania (Policji, Prokuratury itp.) i może mieć wpływu na podejmowane przez te organy decyzje lub prowadzone postępowania wyłącznie według ich uznania.

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania ekspertyzy jeżeli ekspertyza wymaga dodatkowych konsultacji lub wykonania dodatkowych badań.

Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia i/lub posługiwania się ekspertyzą, w tym za pomocą środków masowego przekazu (TV, radio, prasa, Internet itp.), przed organami władzy sądowniczej oraz organami administracji państwowej, w tym organami ścigania (Policji, Prokuratury itp.), jak również przed innymi osobami trzecimi lub opinią publiczną.

Ekspertyza z dziedziny kryminalistyki objęta jest ochroną prawno-autorską wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek jej rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie, wprowadzanie do obrotu w całości lub w części, bez pisemnej zgody BIO GEN, jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilno-prawnej i karno-prawnej.

W przypadku ekspertyz nie zleconych przez organ procesowy (ekspertyzy zlecone prywatnie) niezależnie od ustalonego wynagrodzenia, Zamawiający pokrywa wydatki związane z osobistym stawiennictwem eksperta wykonującego ekspertyzę lub przedstawiciela CBS PTK (tj. pracownika lub współpracownika wykonującego czynności i/lub sporządzającego badanie/ekspertyzę) w jakimkolwiek charakterze w sądach lub innych organach albo urzędach, jeżeli stawiennictwo pozostaje w związku z wykonaniem badania/ekspertyzy.

Wydatki te obejmują:
A) Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym w obie strony stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za kilometr określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.),

B) Pokrycie diety z tytułu podróży służbowej w wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.), a także kosztów noclegów według rachunków, z wyłączeniem sytuacji, gdy koszty te pokrywa organ wzywający.

C) Utracone – na skutek osobistego stawiennictwa - zarobki eksperta wykonującego ekspertyzę lub przedstawiciela CBS PTK w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej (zegarowej) eksperta za wykonanie ekspertyzy procesowej, obowiązującej w CBS PTK, i liczby godzin zużytych w związku z czynnościami stawiennictwa, łącznie z dojazdem.

Wydatki wskazane w pkt A, B i C będą pokrywane przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.

W przypadku wezwania przez organ procesowy eksperta lub przedstawiciela CBS PTK w charakterze biegłego w związku z wykonywaną ekspertyzą, p. A, B i C nie stosuje się, a koszty udziału w czynnościach procesowych pokrywa organ wzywający na podstawie odrębnych przepisów.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych 

Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

tel.kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97


Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15


BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa